20 czerwca 2018

Informacja dotycząca oceny pracy dyrektorów

Zgodnie z treścią art. 6a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) – w brzmieniu nadanym na mocy art. 76 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. poz. 2203) – [od dnia 1 września 2018 r.] oceny pracy nauczyciela dokonuje się co 3 lata pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego, nauczyciela mianowanego
i nauczyciela dyplomowanego
.

Na mocy przepisów art. 6a ust. 7a w związku z ust. 2 Karty Nauczyciela powyższy przepis ma zastosowanie również do dyrektorów szkół i placówek oświatowych.

Ponadto art. 123 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Rozdział 12 – „Przepisy przejściowe i końcowe”) stanowi, że oceny pracy nauczyciela dyplomowanego, który w dniu 1 września 2018 r. legitymuje się co najmniej trzyletnim okresem pracy w szkole od dnia uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego, dokonuje się po raz pierwszy na zasadach określonych w art. 6a ustawy zmienianej w art. 76, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, do dnia 30 czerwca 2020 r.

 

Zatem na mocy wyżej wspomnianych przepisów ocena pracy wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych (posiadających stopień nauczyciela dyplomowanego) zostanie dokonana na nowych – obowiązujących od dnia 1 września 2018 r. – zasadach, do dnia 30 czerwca 2020 r.

Przeprowadzenie procedury oceny pracy na powyższych zasadach będzie dotyczyło również dyrektorów, którzy złożyli lub złożą wniosek o dokonanie oceny pracy po 1 września 2018 r.