12 kwietnia 2011

Energetyka odnawialna – badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ich potrzeb szkoleniowych z zakresu energetyki odnawialnej. Ankieta jest dostępna pod adresem http://webankieta.pl/ankieta/w1hq0v8vo6b2 do 30 kwietnia 2011 r.

Zebrane w ten sposób dane pozwolą w miarę możliwości uwzględnić zgłaszane zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu OZE w planowanym projekcie. Udział w badaniu w żaden sposób nie obliguje nauczycieli do późniejszego udziału w projekcie.

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia 8 kwietnia 2010 r. rozszerzyło klasyfikację zawodów szkolnictwa zawodowego o pozycję 311[56] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Zawód ten znajduje się również w Klasyfikacji zawodów i specjalności stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania.

W związku z planami MEN dotyczącymi wprowadzenia nowego zawodu oraz wdrożeniem podstaw programowych niezbędne będzie przeszkolenie kadry nauczycielskiej, by była ona w stanie poprowadzić zajęcia dydaktyczne w zakresie energetyki odnawialnej. 

W związku z powyższym Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi przygotowuje się do opracowania i pilotażowego wdrożenia programu doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli. Celem tego programu będzie nabycie lub uzupełnienie przez nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu wiadomości i umiejętności z zakresu systemów i instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

 

Kontakt

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii Sp. z o.o.:

91-334 Łódź, ul. Kwidzyńska 14

tel. 42 640 60 14, 42 640 63 83; fax. 42 640 65 38

http://www.auipe.pl e-mail: agencja@auipe.pl

 

Załącznik

Ankieta