Kategoria: Doskonalenie zawodowe

9 listopada 2011

Szkolenie dla nauczycieli pt. „Jak radzić sobie z barierą językową? – Nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”

Szanowni Państwo Nauczyciele, języka polskiego i języków obcych    Międzynarodowa Organizacja do spraw Migracji (IOM) serdecznie zaprasza nauczycieli na szkolenia pt.: „Jak radzić sobie z barierą językową? – nauczanie języka polskiego jako drugiego w szkole”. Szkolenie odbędzie się w dwóch terminach: 18 listopada 2011 (piątek) lub 30 listopada 2011 (środa) w godzinach 10.00-15.00 w warszawskim biurze IOM przy ul. Mariensztat 8 w Warszawie.
27 września 2011

Projekt innowacyjny „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”

Towarzystwo Produkcyjno- Handlowe Sp. z o.o. w Warszawie zaprasza do udziału w II etapie projektu innowacyjnego „Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości”, który realizowany jest w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
29 sierpnia 2011

„Weź kurs na wielokulturowość” – kurs trenera kompetencji międzykulturowych

Helsińska Fundacja Praw Człowieka w ramach projektu „Weź kurs na wielokulturowość" rozpoczęła 22 sierpnia 2011 r. rekrutację na 10-miesięczny Kurs trenera kompetencji międzykulturowych dla osób zatrudnionych w sektorze publicznym (pracowników i pracowniczek oświaty, urzędów samorządowych, służb mundurowych, służb medycznych). zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji trenerskich i umiejętności pracy z grupą metodami aktywnymi w takich obszarach tematycznych jak: prawa człowieka, wielokulturowość, czy integracja społeczna obywateli państw trzecich w Polsce i relacje urzędnik służby publicznej – imigrant
12 lipca 2011

Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie zaprasza do udziału w projekcie  „Nauczyciel przedmiotów zawodowych".  Obejmuje on realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie). Udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny.
11 maja 2011

Projekt „Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych”

Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno – Gospodarczego CIVIS zaprasza nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu do udziału w projekcie „Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych”. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie www.ppdz.civis.org.pl oraz pod nr telefonu 517821953 lub drogą mailową ppdz@civis.org.pl
11 maja 2011

Ankieta skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych – status dyrektora szkoły

Ośrodek Rozwoju Edukacji, w ramach projektu systemowego Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym, prowadzi badania statusu zawodowego dyrektora szkoły i placówki oświatowej oraz jego relacji z organem prowadzącym. Częścią tych badań jest ankieta skierowana do dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Szczegółowe informacje o organizacji badania znajdują się w załączniku.
4 maja 2011

Szkolenia „Nauczyciel-badacz”

Ośrodek Rozwoju Edukacji i Uniwersytet Jagielloński i Era Ewaluacji, wspólnie realizujący projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” zapraszają nauczycieli do udziału w pierwszej edycji szkolenia  ”Nauczyciel-badacz” w termie 24-27 maja 2011 (pierwszy zjazd) i 27-28 października 2011 (drugi zjazd).
4 maja 2011

Praktyki zawodowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego

Europejski Program Doskonalenia Nauczycieli Branży HoReCa to Projekt, dzięki któremu nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu w zawodach kucharz, kelner oraz zawodach pokrewnych mają szansę rozwinąć swoje umiejętności zawodowe oraz podnieść kwalifikacje dydaktyczne podczas dwutygodniowych praktyk zawodowych, które realizowane będą przez renomowane instytucje w jednym z krajów europejskich z dobrze rozwiniętą branżą hotelarsko-gastronomiczną.
4 maja 2011

Projekt szkoleniowy „Doskonały praktyk”

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Panią Elżbietą Walkowiak, rozpoczyna realizację Projektu szkoleniowego Doskonały Praktyk. Grupę docelową stanowią nauczycielki i nauczyciele  przedmiotów zawodowych oraz instruktorki i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kształcących w liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych, związanych z obszarami branż zarządzanie, marketing, administracja, ekonomia oraz  pozostałe zawody wg Klasyfikacji zawodów i specjalności.
12 kwietnia 2011

Energetyka odnawialna – badanie potrzeb szkoleniowych nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu

Agencja Użytkowania i Poszanowania Energii w Łodzi zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu do wzięcia udziału w badaniu ankietowym dotyczącym ich potrzeb szkoleniowych z zakresu energetyki odnawialnej. Ankieta jest dostępna pod adresem http://webankieta.pl/ankieta/w1hq0v8vo6b2 do 30 kwietnia 2011 r. Zebrane w ten sposób dane pozwolą w miarę możliwości uwzględnić zgłaszane zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu OZE w planowanym projekcie. Udział w badaniu w żaden sposób nie obliguje nauczycieli do późniejszego udziału w projekcie.
22 marca 2011

„Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013” – warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie organizuje  w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Priorytetu III, Działania 3.1, Poddziałania 3.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 warsztaty dla dyrektorów liceów ogólnokształcących  „Organizacja nauczania w liceum ogólnokształcącym od roku szkolnego 2012/2013”.
22 marca 2011

Projekt Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości zaprasza do udziału w projekcie skierowanym do nauczycieli podstaw przedsiębiorczości oraz przedmiotów ekonomicznych w liceach i technikach  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Nauczyciele przygotowywani są do realizacji zajęć podczas trzydniowych nieodpłatnych szkoleń, na których otrzymają komplet materiałów do prowadzenia zajęć z uczniami.