Kategoria: Komunikaty kuratora

5 sierpnia 2015

! Nowy termin ! na składanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

logo ko
Szanowni Państwo Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół /placówek oświatowych
województwa lubuskiego   ! Nowy Termin Składania wniosków
Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 8 listopada 2015 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.   Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim działająca na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół o uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.
3 czerwca 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

logo ko
Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
2 czerwca 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku

logo ko
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie lubuskim w 2015 roku.  
13 maja 2015

Praktyki studenckie w Kuratorium Oświaty

logo ko
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikujemy na stronie oferty.praca.gov.pl.   Zapraszamy uczelnie i studentów do zapoznania się z naszą ofertą. Każde ogłoszenie zawiera dane kontaktowe dla zainteresowanych. Szczegółowe informacje o programie praktyk w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim można uzyskać pod numerem telefonu 95 7255005 oraz adresem mailowym
praktyki.ko@ko-gorzow .edu.gov.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem.
28 kwietnia 2015

Udział w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert   W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert.
24 kwietnia 2015

Rozliczenie dokumentacji dotyczącej programu edukacyjnego Ratujemy i uczymy ratować (szkoły podstawowe)

Nie wszystkie szkoły (nauczyciele) biorące udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywiązały się z obowiązku przestania raportu (karty przeprowadzonych zajęć). Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o uzupełnienie brakującej dokumentacji.  W przypadku ewentualnych problemów proszę kontaktować się z FWOŚP.   Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie
http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac
23 kwietnia 2015

Program edukacyjny Ratujemy i uczymy ratować (szkoły podstawowe)

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Do szkół podstawowych objętych programem trafiają pomoce dydaktyczne: fantomy, podręczniki dla dzieci i nauczycieli, tekturowe telefony do nauki wzywania pomocy, instruktarzowe płyty DVD oraz tablice edukacyjne. Do tej pory z programu skorzystało 316 szkół podstawowych województwa lubuskiego. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają Państwa do aktywnego udziału w programie.
12 marca 2015

Prośba LKO do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi”

Informuję, że Policja lubuska przystępuje do realizacji projektu profilaktycznego „Zapobieganie handlowi ludźmi - IX edycja", przygotowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży. W ramach projektu, zaplanowano przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z młodzieżą. W tej sprawie policjanci Wydziału Prewencji będą się zgłaszać do szkół z prośbą o organizację spotkań z młodzieżą. Realizatorami spotkań będą policjanci - specjaliści ds. nieletnich i prewencji kryminalnej komend powiatowych/miejskich Policji.
4 lutego 2015

Organizowanie dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę

men2
Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Lubuskiego Kuratora Oświaty z prośbą o zebranie informacji dotyczących organizowania dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkoły.   Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, działań wspomagających uczniów potrzebujących pomocy w tym zakresie, w szczególności podczas najbliższych ferii letnich. Wobec powyższego proszę o przygotowanie informacji według wzoru określonego w załączniku i przesłanie jej drogą pocztową i elektroniczną na adres: e.muszynska@ko-gorzow.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2015 roku.
4 lutego 2015

Ankieta : Kwalifikacyjne kursy zawodowe – stan na 31 grudnia 2014 r.

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy   szkół kształcących w zawodzie, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W związku z koniecznością opracowania sprawozdania w zakresie planowania i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zwracamy się do Państwa z prośbą o pobranie, wypełnienie i wysłanie w elektronicznym systemie ankiet informacji związanych z planowaniem i realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych według stanu na 31 grudnia 2014 r.
8 stycznia 2015

Stanowisko Komisji Heraldycznej

Informuję, że Komisja Heraldyczna, działając na podstawie art. 2a pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.1978.31.130), podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku. Szkoły i placówki są jednostkami uprawnionymi do stosowania wizerunku orła na podstawie art. 2a pkt 12 ustawy  z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2005.235.2000 j.t.). Proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Heraldycznej i rozważenie umieszczenia wizerunku orła na stronach internetowych swoich jednostek organizacyjnych.
9 grudnia 2014

Dostępna ankieta dla szkółpodstawowych oraz gimnazjów

ankieta
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych   W związku z zimową przerwą świąteczną, która w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia, a także możliwością ustalenia dni 2 i 5 stycznia 2015 r.– w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych prosimy o pobranie i udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe w elektronicznym systemie ankiet. Ankieta będzie aktywna do 17 grudnia 2014 r.
5 grudnia 2014

Języki mniejszości Rzeczpospolitej Polskiej –  „Mały Książę” po łemkowsku ze Strzelec Krajeńskich

jezyki mniejszosciowe
Mniejszości narodowe Rzeczpospolitej Polskiej: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.   Mniejszości etniczne Rzeczpospolitej Polskiej: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.   Łemkowie stanowią stosunkowo niewielką mniejszość narodową (9640 osoby), z której aż 14,66% zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego.