Kategoria: Komunikaty kuratora

28 kwietnia 2015

Udział w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo ko
Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert   W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2015 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert.
24 kwietnia 2015

Rozliczenie dokumentacji dotyczącej programu edukacyjnego Ratujemy i uczymy ratować (szkoły podstawowe)

Nie wszystkie szkoły (nauczyciele) biorące udział w programie edukacyjnym „Ratujemy i uczymy ratować” Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wywiązały się z obowiązku przestania raportu (karty przeprowadzonych zajęć). Zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o uzupełnienie brakującej dokumentacji.  W przypadku ewentualnych problemów proszę kontaktować się z FWOŚP.   Szczegóły dotyczące programu znajdą Państwo na stronie
http://www.wosp.org.pl/uczymy_ratowac
23 kwietnia 2015

Program edukacyjny Ratujemy i uczymy ratować (szkoły podstawowe)

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy realizuje Ogólnopolski Program Edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować" (RUR). Do szkół podstawowych objętych programem trafiają pomoce dydaktyczne: fantomy, podręczniki dla dzieci i nauczycieli, tekturowe telefony do nauki wzywania pomocy, instruktarzowe płyty DVD oraz tablice edukacyjne. Do tej pory z programu skorzystało 316 szkół podstawowych województwa lubuskiego. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy oraz Lubuski Kurator Oświaty zapraszają Państwa do aktywnego udziału w programie.
12 marca 2015

Prośba LKO do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych w sprawie projektu „Zapobieganie handlowi ludźmi”

Informuję, że Policja lubuska przystępuje do realizacji projektu profilaktycznego „Zapobieganie handlowi ludźmi - IX edycja", przygotowanego w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. Głównym celem projektu jest ograniczenie zjawiska handlu ludźmi oraz kształtowanie świadomości wiktymologicznej młodzieży. W ramach projektu, zaplanowano przeprowadzenie w szkołach ponadgimnazjalnych spotkań z młodzieżą. W tej sprawie policjanci Wydziału Prewencji będą się zgłaszać do szkół z prośbą o organizację spotkań z młodzieżą. Realizatorami spotkań będą policjanci - specjaliści ds. nieletnich i prewencji kryminalnej komend powiatowych/miejskich Policji.
4 lutego 2015

Organizowanie dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę

men2
Informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej zwróciło się do Lubuskiego Kuratora Oświaty z prośbą o zebranie informacji dotyczących organizowania dożywania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkoły.   Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu, we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, działań wspomagających uczniów potrzebujących pomocy w tym zakresie, w szczególności podczas najbliższych ferii letnich. Wobec powyższego proszę o przygotowanie informacji według wzoru określonego w załączniku i przesłanie jej drogą pocztową i elektroniczną na adres: e.muszynska@ko-gorzow.edu.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 lutego 2015 roku.
4 lutego 2015

Ankieta : Kwalifikacyjne kursy zawodowe – stan na 31 grudnia 2014 r.

ankieta
Szanowni Państwo Dyrektorzy   szkół kształcących w zawodzie, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego. W związku z koniecznością opracowania sprawozdania w zakresie planowania i realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych zwracamy się do Państwa z prośbą o pobranie, wypełnienie i wysłanie w elektronicznym systemie ankiet informacji związanych z planowaniem i realizacją kwalifikacyjnych kursów zawodowych według stanu na 31 grudnia 2014 r.
8 stycznia 2015

Stanowisko Komisji Heraldycznej

Informuję, że Komisja Heraldyczna, działając na podstawie art. 2a pkt 3 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz.U.1978.31.130), podjęła uchwałę w sprawie obecności Orła Białego na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do używania jego wizerunku. Szkoły i placówki są jednostkami uprawnionymi do stosowania wizerunku orła na podstawie art. 2a pkt 12 ustawy  z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz.U.2005.235.2000 j.t.). Proszę Państwa Dyrektorów o zapoznanie się z treścią uchwały Komisji Heraldycznej i rozważenie umieszczenia wizerunku orła na stronach internetowych swoich jednostek organizacyjnych.
9 grudnia 2014

Dostępna ankieta dla szkółpodstawowych oraz gimnazjów

ankieta
Dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjalnych   W związku z zimową przerwą świąteczną, która w tym roku rozpocznie się 22 grudnia i będzie trwała do 31 grudnia, a także możliwością ustalenia dni 2 i 5 stycznia 2015 r.– w porozumieniu z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim – jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych prosimy o pobranie i udzielenie odpowiedzi na pytania ankietowe w elektronicznym systemie ankiet. Ankieta będzie aktywna do 17 grudnia 2014 r.
5 grudnia 2014

Języki mniejszości Rzeczpospolitej Polskiej –  „Mały Książę” po łemkowsku ze Strzelec Krajeńskich

jezyki mniejszosciowe
Mniejszości narodowe Rzeczpospolitej Polskiej: białoruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiańska, rosyjska, słowacka, ukraińska, żydowska.   Mniejszości etniczne Rzeczpospolitej Polskiej: karaimska, łemkowska, romska, tatarska.   Łemkowie stanowią stosunkowo niewielką mniejszość narodową (9640 osoby), z której aż 14,66% zamieszkuje na terenie województwa lubuskiego.  
23 września 2014

Aplikacja „Bezpieczne Lubuskie”

Szanowni Państwo Dyrektorzy,   Informuję, że pojawiła się nowa wersja aplikacji mobilnej na smartphony pn. „Bezpieczne Lubuskie”. Aplikacja całkowicie BEZPŁATNA. Jej celem jest szybkie przekazywanie ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa dla regionu województwa lubuskiego, tj. komunikatów specjalnych, ostrzeżeń hydrologicznych, meteorologicznych i komunikacyjnych. Treści są przekazywane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz przez Telewizję Polską.   Proszę o przekazanie informacji na ten temat pracownikom oraz uczniom.