14 listopada 2017

Bezpieczeństwo uczniów zimą

Proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie szkół i uczniów na okoliczność nadchodzącej zimy. W tym zakresie proszę o dokonanie przeglądu sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzenia oraz sprawdzenie przygotowania pracowników do prowadzenia takich prac.

Organizując funkcjonowanie szkoły zimą należy usuwać zalegający śnieg z ciągów komunikacyjnych, usuwać sople i nawisy śnieżne z dachów oraz oblodzenia z chodników. Organizację przerw na zewnątrz szkół należy przemyśleć pod kontem ograniczenia niebezpiecznych zabawy uczniów ze śniegiem. Przeciwdziałając korzystaniu przez dzieci z zamarzniętych akwenów wodnych proszę organizować na boiskach szkolnych, we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, bezpiecznych lodowisk i ślizgawek.

W procesie planowania dowozu uczniów proszę uwzględnić zagrożenia związane z zimowymi warunkami drogowymi.

W ramach zajęć z wychowania fizycznego, edukacji dla bezpieczeństwa oraz godzin wychowawczych lub innych zajęć, proszę informować uczniów o zagrożeniach związanych z zimą,  w szczególności o konsekwencjach wchodzenia na lód oraz o zagrożeniach związanych z pożarami i zaczadzeniami. Proszę również dookreślić sposób postępowania uczniów w przypadkach zauważenia przez nich osób wymagających pomocy z powodu niskiej temperatury.

Do zajęć proponuję wykorzystywać materiały publikowane na stronach:

http://www.lubuskie.uw.gov.pl/wbzk/zima.html;

http://www.bezpiecznienastoku.pl/;

http://bezpiecznaszkola.men.gov.pl/.

W pomieszczeniach proszę zapewniać temperaturę co najmniej 18°C. Jeżeli nie jest możliwe jej zapewnienie należy zawiesić organizację zajęć na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący. Dodatkowo, jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych dniach wynosi -15°C lub jest niższa dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony.

Pomieszczenie lub miejsca, w których mają być prowadzone zajęcia, powinny być sprawdzane przez prowadzących zajęcia. W przypadku wykrycia zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów niedopuszczalne jest rozpoczynanie zajęć. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w trakcie lekcji, należy zajęcia niezwłocznie przerywać i wyprowadzić uczniów z rejonu oddziaływania zagrożenia.

Zajęcia należy zawieszać także gdy wystąpiły na danym terenie inne zdarzenia, mogące zagrażać zdrowiu uczniów.