2 września 2016

Zarchiwizowane: Wycieczki zagraniczne

men2Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2001 Nr 135, poz. 1516 z póżn.zm) przedszkola, szkoły i placówki mogą organizować dla wychowanków i uczniów różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.

 

Zgodnie z powyższym rozporządzeniem o wycieczkach lub imprezach organizowanych za granicą dyrektor szkoły/placówki zawiadamia Lubuskiego Kuratora Oświaty. Wzór na zawiadomienie stanowi załącznik nr 1 przywołanego rozporządzenia.

Można go też pobrać z materiałów poniżej.


Dokonując zawiadomienia o organizowanej wycieczce zagranicznej należy załączyć również:


•    informację na temat formy ubezpieczenia uczestników od nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia, wskazując nazwę firmy ubezpieczającej i nr polisy (§ 15);


•    informacje na temat posługiwania się przez kierownika lub któregoś z opiekunów językiem obcym w stopniu umożliwiającym komunikację w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki (§ 14).

 

Zawiadomień o wycieczkach/imprezach zagranicznych należy dokonywać w odpowiednich jednostkach organizacyjnych Kuratorium Oświaty, tj. w Delegaturze w Zielonej Górze i w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

Zawiadomienia przyjmują: Paulina Domańska  tel. 95 725 50 00, Beata Muchla tel. 68 4527414


Z uwagi na to, że rozporządzenie nie reguluje kwestii terminu, w jakim należy dokonywać zawiadomień o w/w wycieczkach, prosimy o przesyłanie lub dostarczanie zawiadomień co najmniej kilka dni wcześniej od planowanej wycieczki lub imprezy zagranicznej.

Prosimy także o przesyłanie lub dostarczanie kart wycieczki zagranicznej w co najmniej dwóch egzemplarzach.

 

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

 

W celu dodatkowego zapewnienia bezpieczeństwa dzieci dla których organizowane są wycieczki zagraniczne proszę dyrektorów szkół o zarejestrowanie wyjazdu w systemie Odyseusz

 

odyseusz

 

oraz o zapoznanie się z informacją na stronie

 

www.msz.gov.pl/pl//ostrzezenia/

 

 

 

Załączniki:

 

Wzór na zawiadomienie o wycieczce zagranicznej