18 listopada, 2021

18 listopada 2021

Zasady korzystania z opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży

Opieka stomatologiczna jest sprawowana nad uczniami do ukończenia 19. roku życia i ma na celu: ochronę zdrowia uczniów, w tym zdrowia jamy ustnej; kształtowanie u uczniów postaw prozdrowotnych oraz odpowiedzialności
za własne zdrowie. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, którym jest:  gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, gabinet dentystyczny poza szkołą albo dentobus, prowadzone przez podmiot wykonujący działalność leczniczą współpracujący ze szkołą.