16 czerwca, 2021

16 czerwca 2021

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji i Nauki – rok szkolny 2020/2021.

Dyrektorzy wszystkich szkół   Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2020 r., poz. 1327, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego  (Dz.