Sierpień 27, 2018

27 sierpnia 2018

Wykaz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych , zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601). Rozporządzenie określa wykaz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w tytule rozporządzenia oraz nauczycieli zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
27 sierpnia 2018

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574). Rozporządzenie zostało opracowane i wydane ze względu na konieczność dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,