Sierpień 20, 2018

20 sierpnia 2018

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

men
Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli.” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków,