Styczeń 22, 2018

22 stycznia 2018

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2018 r.

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,
Burmistrzowie Miast i Gmin,
Wójtowie Gmin
województwa lubuskiego   W związku z brakiem podpisania ustawy budżetowej na rok 2018, a co za tym idzie, brakiem zawarcia umowy  pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Wojewodą Lubuskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2018 roku środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia oraz brakiem zawarcia porozumienia pomiędzy Wojewodą Lubuskim a Lubuskim Kuratorem Oświaty w sprawie powierzenia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty niektórych zadań dotyczących dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczenia w 2018 roku zawiadamiam,